Professional Dreamers is an ode to everyone living their dream, and dreaming their lives!

Looptroop-Rockers_bw

Cosmic, Supreme, Embee & Promoe

Looptroop Rockers have been living their dream for over a decade. The group was formed two decades ago, but they’ve been supporting themselves solely through music since around ‘98 when they formed their label David vs Goliath. What’s the secret to their longevity and constancy? How have they been able to transcend the Swedish and the international hiphop scenes, thus avoiding the ups and downs of them? How have they created their own niche from where they’ve reached people through the constant media bombardment?

First of all it’s taken a strong work ethic made possible through the conviction that your business is your pleasure, and that the two perhaps shouldn’t be separated. And that as a tight knit group, believing in and loving each other; no stumbling block can stop you – only make you stronger. With that strength comes the independence that makes you realize your worth and not sell yourself short in the cut throat music industry. And with maturity comes the humbleness that makes you realize your limitations – and search for good partners and strong bonds in that same industry. It’s been important to find and sometimes create an infrastructure to reach out with the music, which in Looptroop’s case has meant being on the road for the majority of their career. Through the social sacrifices that have been the result of that lifestyle they have still never lost the ability to dream.

Embee embodies the world famous Nordic melancholy like no other producer, and his unique music has become one of the trademarks that have set them aside from other acts. His hard hitting beats, laced with deeply reflective melodies create an enchanting universe for the listener to explore. Lyrically, they’ve rarely wanted to waste people’s precious time with nonsense rhymes – and the messages, of politics, independence, love, life and death; have appealed to people all over the world; from South Africa to Chile, Australia to Poland and from the US back to Sweden. With an incredible ability to recreate themselves, fans sometimes fear what will come next – but the Troop has always needed that constant evolution not to stagnate or get tired of themselves. So what’s new this time?

Cosmic is back in the group again! Joining Embee, Promoe and Supreme; he spits on ‘Late Nights Early Mornings’:

“I felt that I needed a pause, a good thing though – now I breathe with full force!”

And this, their fifth album, is definitely a reunion of epic proportions. It’s already been coined their best album so far, and every single track on the album is indeed a certified classic. Recording in Embee’s new studio in the Svenska Grammofonstudion complex in Gothenburg, the group has been experimenting with new ways of creating songs. Already known to the public is the track ‘On Repeat’, recorded the day after 5% of the Swedish people voted a racist party in to parliament. Embee started sampling the sound of doors shutting, and made the whole beat out of different door sounds – symbolizing the politics of shutting people out. In the meantime the three rappers were recording vocal ideas that formed the foundation for the hook and the verses. That’s just one example of how they’ve really been making this album as a collective, and you can tell that the guideline has been to push the boundaries in the studio even further than we’re used to with Looptroop.

The guests this time are Chords, Gnucci Banana and Lisa Ekdahl, each blessing the album with their different kind of magic. Gnucci is featured on the track ‘Do’, which is all about less talking and more action. And with the new album dropping in early March, there’s a lot of action in the form of touring lined up from spring, through summer and fall – all the way to winter. Ending this off with a quote from ‘Do’, well worthy of a professional dreamer – the Rockers invite you to take part in the experience: “Ain’t no question what we gon’ do, conquer the world in a week or two. I’m through talking, too much foolishness – Looptroop Rockers, let’s do this shit!”

Swedish version

Professional Dreamers är en hyllning till alla som lever sin dröm, och drömmer sitt liv!

Looptroop Rockers har levt sin dröm i över ett decennium. Gruppen bildades redan för två decennier sen, men de har kunnat leva på sin musik sen runt ‘98 när de startade sitt skivbolag David vs Goliath. Vad är hemligheten bakom deras långlivade relevans? Hur har de gradvis lyckats transcendera den svenska och internationella hiphopscenen, och på så vis kunnat undgå de olika upp- och nedgångarna och trendskiftena? Hur har de skapat sitt eget utrymme från vilket de har kunnat nå fram till folk genom det konstanta mediabruset?

Först och främst har det krävt en hård arbetsdisciplin som bara har varit möjlig genom övertygelsen att det inte bara är viktigt, utan kanske högst nödvändigt att förena nytta med nöje. Och att en tätt sammansvetsad grupp, som tror på och älskar varandra, inte kan stoppas av motgångar – utan bara blir starkare av dem. Med den styrkan kommer oberoendet, som får en att inse sitt värde och kräva sin rättmätiga lön i en stenhård musikindustri. Och med mognad kommer ödmjukheten som får en att inse sina begränsningar – och nödvändigheten av långtgående och djupa samarbeten i samma musikindustri. Det har varit viktigt att hitta, och ibland skapa en infrastruktur för att nå ut med musiken – vilket i Looptroops fall har inneburit att leva på vägarna större delen av deras karriär. Trots de sociala uppoffringarna som har kommit med den livsstilen har de aldrig förlorat förmågan att drömma.

Embee förkroppsligar det världskända Nordiska vemodet som ingen annan producent, och hans unika musik har blivit ett av Looptroop Rockers kännetecken som särskiljer dem från övriga akter. Hans stenhårda beats, kryddade med djupt reflekterande melodier skapar en fängslande värld för lyssnaren att utforska. Textmässigt är de inte kända för att vilja slösa folks dyrbara tid med nonsens, och budskapen om politik, oberoende, kärlek, liv och död; har lyssnare över hela världen tagit till sina hjärtan – från Sydafrika till Chile, Australien till Polen och från USA tillbaka till Sverige. Med en otrolig förmåga, och lust till nyskapande har fansen ibland varit lite oroliga för vad som ska komma härnäst – men truppen har alltid behövt en konstant utveckling för att inte köra fast eller tröttna på sig själva. Så vad är nytt den här gången?

Cosmic är tillbaka i gruppen igen! Tillsammans med Embee, Promoe och Supreme; spottar han följande på ‘Late Nights Early Mornings’: “I felt that I needed a pause, a good thing though – now I breathe with full force!” Och Looptroop Rockers femte album, är definitivt en återförening av episka proportioner. Den har redan kallats deras bästa platta hittills, och varenda spår är verkligen en helgjuten klassiker. Gruppen har under inspelningen i Embees nya studio i Svenska Grammofonstudiokomplexet i Göteborg experimenterat med nya sätt att göra låtar. ‘On Repeat’, som släpptes redan i november förra året, spelades in dagen efter riksdagsvalet som en reaktion på att 5% av Sveriges befolkning röstade in ett rasistiskt parti i riksdagen. Embee började med att sampla ljudet av dörrar som stängs, och gjorde hela beatet av endast dörrljud – för att symbolisera den stängda dörrens politik. Under tiden spelade de tre rapparna in vokala idéer som blev grunden till refrängen och verserna. Det är bara ett exempel på hur de verkligen har spelat in den här plattan som ett kollektiv, och man märker tydligt att mottot har varit att förflytta gränserna i studion – t o m längre än vad vi är vana vid med Looptroop.

Gästerna den här gången är Chords, Gnucci Banana och Lisa Ekdahl, som alla bidrar till plattan med sin unika magi. Gnucci är med på låten ‘Do’ som handlar om att det är dags för mindre snack och mer verkstad. Och med den nya plattan som släpps den 9e mars kommer det vara mycket verkstad i form av världsturné – från våren, genom sommaren och hösten – ända till vintern. Så för att avsluta det här tar vi hjälp av ett citat från just ‘Do’, där Looptroop Rockers bjuder in dig till att ta del av turnéupplevelsen – men även det professionella drömmandet: “Ain’t no question what we gon’ do, conquer the world in a week or two. I’m through talking, too much foolishness – Looptroop Rockers, let’s do this shit!”